Επενδυτικά προγράμματα – ΕΣΠΑ

Επενδυτικά προγράμματα – ΕΣΠΑ (4)

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» συνολικού προϋπολογισμού 70 εκ ευρώ, έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στις ανάγκες τους (καινοτομία, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής κ.α.). Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν…
Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» συνολικού προϋπολογισμού 78 εκ ευρώ, έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στις ανάγκες τους (καινοτομία, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής κ.α.). Στο πρόγραμμα μπορούν να…
Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συνολικού προϋπολογισμού 32,5 εκ ευρώ, στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ενισχύονται άνεργοι για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς…
Το Πρόγραμμα «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» συνολικού προϋπολογισμού 72 εκ ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια. Δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι και φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.…