Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτριος Χ. Νάτος

Προσωπικές πληροφορίες

Πατρώνυμο:                                          Χρήστος

Ημερομηνία Γέννησης:                       8 Απριλίου 1978

Τόπος Γέννησης:                                 Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Κατοικίας:                         Πτολεμαίων 3, Καστοριά, 52 100

Οικογενειακή Κατάσταση:                  Έγγαμος, 1 παιδί

Τηλέφωνα:                                           2467025043 / 6972705625

e-mail:                                                    dnatos@auth.gr

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα                                                                                                                                                                    [2005 - 2010]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Η Επίδραση της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Εμπόριο των Μεσογειακών Αγροτικών Προϊόντων (DOI: 10.12681/eadd/28817)

Επιβλέπων:  Κωνσταντίνος Μάττας, Καθηγητής

Αντικείμενο διατριβής: Χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα αξίας διμερών εισαγωγών, ανάμεσα σε 54 χώρες, για περίοδο επτά ετών (2001-2007), σε πέντε κλάδους μεσογειακών αγροτικών προϊόντων (δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, οίνος και εσπεριδοειδή) καθώς και στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, κύριος στόχος της διατριβής είναι η εκτίμηση της επίδρασης της ιστορικά πέμπτης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο διεθνές εμπόριο των μεσογειακών αγροτικών προϊόντων. Η επιλογή των πέντε εξεταζόμενων κλάδων μεσογειακών προϊόντων περικλείει τη  λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα» (δημητριακά, οίνος και ελαιόλαδο) και τον ευρύ κλάδο των φρούτων και λαχανικών. Για την επίτευξη του κύριου στόχου της διατριβής εκτιμάται ένα προσαυξημένο Υπόδειγμα Εξίσωσης Βαρύτητας (Gravity Equation Model) που έχει εμπλουτιστεί με κατάλληλα ορισμένες διμερείς ψευδομεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τη συμμετοχή των χωρών που εμπορεύονται διμερώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε, εικοσιπέντε και εικοσιεπτά χωρών μελών αντίστοιχα. Από την εκτίμηση του προσαυξημένου Υποδείγματος Εξίσωσης Βαρύτητας, με τη μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων με Ψευδομεταβλητές (LSDV), προκύπτει ότι η Ε.Ε., μετά την πέμπτη διεύρυνση, συνεχίζει να διαθέτει ενδυναμωμένο ενδό-Ε.Ε. εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σε σχέση με την πρόβλεψη του υποδείγματος. Παράλληλα, εκτιμάται ότι, η διεύρυνση επέφερε εμβάθυνση του ενδό-Ε.Ε. εμπορίου στον κλάδο των δημητριακών και του ελαιολάδου, περιορισμό στον κλάδο των εσπεριδοειδών και του οίνου ενώ στο κλάδο των φρούτων και λαχανικών η διεύρυνση επέδρασε σε μείωση των εισαγωγών και οριακή αύξηση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Αγροτικής Οικονομίας                                                                                             [2002 - 2004]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Βαθμός: 9.50 “Άριστα”

Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: Η Δυναμική της Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων και η Επίδραση της στην Απασχόληση: Η Περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Επιβλέπων:  Κωνσταντίνος Μάττας, Καθηγητής

Αντικείμενο διατριβής: Κύριος στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η διερεύνηση της ποιοτικής σχέσης της εμπορίας αγροτικών προϊόντων με την απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εξάλλου, η επίδραση της εμπορίας στην οικονομική ανάπτυξη και κατά επέκταση στην απασχόληση, έχει απασχολήσει τους οικονομολόγους εκτενώς. Στη διατριβή παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα που συνθέτουν το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα προβλήματα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων στην περιοχή. Επίσης αναλύθηκε διεξοδικά η αγορά εργασίας. Έτσι και με την παρουσίαση και εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης SWOT στην περιφερειακή αγορά εργασίας, ανιχνεύθηκαν τα «σημεία κλειδιά» της αγοράς, διατυπώθηκαν προτάσεις προώθησης της απασχόλησης και τελικά διερευνήθηκε η σημαντικότητα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων στην προώθηση της απασχόλησης.

Πτυχίο Γεωπονίας - Ειδίκευση Αγροτικής Οικονομίας                                                                                                         [1997 - 2002]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  / Γεωπονική Σχολή

Βαθμός:  8.18 “Λίαν Καλώς”

Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Έρευνα Αγοράς για Αγγουράκια Ολοκληρωμένης Παραγωγής

Επιβλέπων:  Γεώργιος Δαουτόπουλος, Καθηγητής

Αντικείμενο εργασίας:  Διερεύνηση της στάσης και συμπεριφοράς των καταναλωτών, της πόλης της Κοζάνης και της Καστοριάς απέναντι στην αγορά και κατανάλωση αγγουριών που έχουν παραχθεί με τη μέθοδο της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών και Ασθενειών (Integrated Pest Management). Πραγματοποίηση πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, με τη χρήση κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου, σε 200 καταναλωτές (100 σε κάθε πόλη). Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας αναλύθηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS χρησιμοποιώντας προχωρημένες στατιστικές μεθόδους (ανάλυση συστάδων, πίνακες συνάφειας για διασταυρώσεις μεταβλητών, έλεγχος ανεξαρτησίας) ώστε να διαπιστωθούν τα κριτήρια για την επιλογή αγοράς αγροτικών προϊόντων ολοκληρωμένης παραγωγής έναντι των προϊόντων συμβατικής παραγωγής αλλά και την ανίχνευση της επίδρασης κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, εισόδημα, μόρφωση, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση) στην επιλογή αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Εκπαίδευση

AGRO 2.1-2.2, Βιολογική Γεωργία, GlobalGAP IFA V3.1                                                                                                                     [2011]

QMSCERT ΕΠΕ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Barcelona Microeconometrics Summer School                                                                                                                                    [2008]

UPF - Universitat Pompeu Fabra

Barcelona Graduate School of Economics

Βαρκελώνη, Ισπανία

Methods for Analyzing EU Agricultural Policy Impacts on Rural Employment                                                                           [2007]

Wageningen University / Mansholt Graduate School

Wageningen, Ολλανδία

Advanced Studies in International Policy Research                                                                                                                            [2007]

IfW - Institut für Weltwirtschaft (Kiel Institute for the World Economy)

Advanced Studies in International Policy Research – International Trade

Kiel, Γερμανία

Advanced Summer School in Economics and Econometrics                                                                                                          [2006]

Πανεπιστήμιο Κρήτης / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ρέθυμνο, Ελλάδα

Επαγγελματική εμπειρία

Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας                                                                                         

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)                                                                                                                                    [9/2013 – 2/2014]

Διδασκαλία μαθημάτων: Λογιστική

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)                                                                                                                                           [9/2010 – 2/2013]

Διδασκαλία μαθημάτων:  Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική Ανάλυση,

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αρχές Οικονομικής

Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (Φλώρινα)                                                                            [9/2009 – 6/2013]

Διδασκαλία μαθημάτων: Αξιολόγηση Επενδύσεων, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Διαφήμιση,

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου                                                                                                                                       [2011 – 2012]

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Συνεργασία στα πλαίσια της προετοιμασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την

ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ το 2012 / Τεχνική στήριξη διαπραγματεύσεων για

την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Γεωπόνος – Μελετητής / Πιστοποιημένος Αγροτικός Σύμβουλος                                                                                   [2010 - σήμερα]

Ελεύθερος επαγγελματίας

Γεωργό-οικονομοτεχνικές μελέτες / Χρηματοδοτήσεις – Επιδοτήσεις επενδύσεων μέσω

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Αναπτυξιακού Νόμου / Μελέτες συστημάτων ποιότητας

 (AGRO, Βιολογική Γεωργία, GlobalGAP, ISO22000, HACCP)

Ερευνητική εμπειρία

FADNTOOL: Ολοκλήρωση Οικονομικών και Μαθηματικών Υποδειγμάτων                                                                            [6/2011 - 2/2016]

Προγραμματισμού σε ένα Τροποποιούμενο Εργαλείο Ανάλυσης

Πολιτικής και Αγορών με τη Χρήση Δεδομένων FADN

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Framework Programme 7

 

TEAMPEST: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εμπειρική Μέτρηση                                                                                      [6/2008 - 5/2011]

του Εξωτερικού Κόστους των Φυτοφαρμάκων.

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Framework Programme 7

 

FOODIMA: Η Δυναμική της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τροφίμων και                                                                           [5/2008 - 5/2008]

Μεθοδολογικές Προεκτάσεις

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Framework Programme 6

 

Αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νομού Εύβοιας                                                                                               [11/2007- 2/2007]

Φορέας Εκπόνησης: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονικά υπεύθυνος ομάδας υπό-έργου: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ιδρύμα Ιωάννη Σ. Λάτση

 

CARERA: Η Επίδραση της Αναμόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής                                                              [3/2006 - 4/2008]

στην Απασχόληση

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Framework Programme 6

 

REAPBALK: Προοπτικές της Απασχόλησης και του Αγροτικού Τομέα                                                                       [6/2004 - 9/2004]

σε Περιφέρειες των Υποψήφιων προς Ένταξη Βαλκανικών Χωρών                                            

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Framework Programme 5

 

Επεξεργασία Προτάσεων για την Υιοθέτηση και Ιεράρχηση των Επιμέρους                                                                             [4/2004 - 6/2004]

Στόχων και των Αξόνων της Τοπικής Στρατηγικής Για την Απασχόληση

στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας                                                        

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: ORESTIDA RWM

 

Αποτίμηση Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων της                                                                                                           [1/2004 - 3/2004]

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Χρηματοδότηση: ORESTIDA RWM

 

Αναπτυξιακή Μελέτη Αγροτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού                                                                                    [9/2003 - 1/2004]

Φορέας Εκπόνησης: ΑΠΘ / Γεωπονική Σχολή / Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κ. Μάττας, Καθηγητής

Συμμετοχή σε συνέδρια

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας - «Η Ελληνική Γεωργία και Ύπαιθρος στη Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Προκλήσεις και Προσανατολισμοί», 25-28 Νοεμβρίου, 2004, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας - «Η Οικονομία και η Κοινωνία Μπροστά στις Νέες Προκλήσεις του Παγκόσμιου Αγροτροφικού Συστήματος», 2-5 Νοεμβρίου, 2006, Αθήνα, Ελλάδα.        

63rd International Atlantic Economic Conference, 14-18 March, 2007, Madrid, Spain. 

103rd European Association of the Agricultural Economists (EAAE) Seminar - “Adding Value to the Agro-Food Supply Chain in the Future Euro Mediterranean Space”. 23-25 April, 2007, Barcelona, Spain.   

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας - «Ανταγωνιστικότητα – Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη», 27-29 Νοεμβρίου, 2008, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

International Conference on Cotton – ‘Rationales and Evolutions of Cotton Policies’, 13-17 May, 2008, Montpellier, France.

International Conference on Applied Economics, ICOAE-2008, TEI of Western Macedonia, 15-17 May, 2008, Kastoria, Greece

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας –«Οικονομική κρίση: Νέες ευκαιρίες για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας», 22-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη

4th International Conference – “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world”, EBEEC 2012, May 11-13, 2012, Sofia, Bulgaria

133rd EAAE Seminar – «Developing Integrated and Reliable Modeling Tools for Agricultural and Environmental Policy Analysis», June 15–16, 2013, Chania, Greece

135th  EAAE Seminar –“Challenges for the Global Agricultural Trade Regime after Doha”, 28-30 August 2013, Belgrade, Serbia

6th International Conference – “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world”, EBEEC 2014, May 9-10, 2014, Nis, Serbia

Δημοσιευμένες εργασίες

Koutroupi, Ε., Natos, D., Karelakis, C. (2015). Assessing exports market dynamics: The case of Greek wine exports. Procedia Economics and Finance, 19, pp. 184-192.

Natos, D., Mattas, K., & Tsakiridou, E. (2014). “Assessing the effect of the remote geographical position of Cyprus on its agricultural exports”. Operational Research, 1-18. doi: 10.1007/s12351-014-0142-0

Natos, D., Staboulis, C., & Tsakiridou, E. (2014). “Agricultural Trade Integration in Western Balkans: Orientation and Complementarity”. Agricultural Economics Review, Vol. 15(2), pp. 85-99.

Botonaki, A., Tsakiridou, E., Natos, D. and Tzimitra Kallogianni, I. (2010) ‘Prospects of the EU Cotton Production: A Consumer’s Approach on the Demand Side. In Mishra M. ed. “Agriculture and Food Economics” pp. 571-581. New Delhi: Serials Publications, ISBN 10:8183873448

Botonaki, A., Natos, D. and Mattas, K. (2009), ‘Exploring Convenience Food Consumption through a Structural Equation Model’. Journal of Food Products Marketing, Vol. 15, No. 1, pp. 64-79.

Natos, D., Botonaki, A. and Mattas, K. (2008): ‘Assessing the relationship between agricultural trade and economic freedom’, Proceedings of the International Conference on Applied Economics 2008, Edited by Tsounis, N., 15-17 May, 2008, TEI of Western Macedonia Press, Kastoria, Greece.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές

Koutroupi, Ε., Natos, D., Karelakis, C. (2014). Assessing exports market dynamics: The case of Greek wine exports. 6th International Conference – “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world”, EBEEC 2014, May 9-10, 2014, Nis, Serbia.

Natos, D., Staboulis, C., Tsakiridou, E. and Mattas, K. (2013). Agricultural Trade Integration in South East Europe: Orientation and Complementarity. 135th EAAE Seminar –“Challenges for the Global Agricultural Trade Regime after Doha”, 28-30 August 2013, Belgrade, Serbia.

Natos, D. and Tsakiri, M. (2012): ‘Analyzing the effects of EU enlargement on Bulgarian Agricultural trade’, 4th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2012, Sofia, Bulgaria, May 11-13, 2012

Tsakiri, M., Loizou, E., Natos, D. (2012) “The interrelation of demographic and employment changes and their impacts upon a regional agricultural economy”,  4th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2012, Sofia, Bulgaria, May 11-13, 2012

Νατος, Δ. Μάττας, Κ., Μάρκου, Μ. και Α. Στυλιανού (2012). Εκτίμηση της επίδρασης της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου στο διεθνές της εμπόριο αγροτικών προϊόντων. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας –  ΕΤΑΓΡΟ, 23–24 Νοεμβρίου, 2012, Θεσσαλονίκη.

Botonaki, A., Mattas, K., Tsakiridou, E and Natos, D. (2008): ‘Exploring the factors affecting producers’ willingness to continue the cotton production under the New Cotton Reform’, International Conference on Cotton – ‘Rationales and Evolutions of Cotton Policies’, 13-17 May, 2008, Montpellier, France.

Νάτος, Δ., Μποτωνάκη Α. και Μάττας, Κ. (2008): ‘Φιλελευθεροποίηση και Διεθνές Εμπόριο αγροτικών προϊόντων: Εφαρμογή ενός υποδείγματος Εξίσωσης Βαρύτητας στις χώρες του ΟΟΣΑ’, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας – ‘Ανταγωνιστικότητα - Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη’, ΕΤΑΓΡΟ, 27–29 Νοεμβρίου, 2008, Θεσσαλονίκη.

Natos, D., Botonaki, A. and Mattas, K. (2008): ‘Assessing the relationship between agricultural trade and economic freedom’, International Conference on Applied Economics 2008, 15-17 May, 2008, TEI of Western Macedonia Press, Kastoria, Greece.

Botonaki, A., Natos, D. and Mattas, K. (2007): ‘Exploring convenience food consumption through a structural equation model’, 103rd European Association of the Agricultural Economists (EAAE) Seminar – ‘Adding Value to the Agro-Food Supply Chain in the Future Euro Mediterranean Space’, 23-25 April, 2007, Barcelona, Spain.

Natos, D., Botonaki, A. and Mattas, K. (2007): Assessing the relationship between agricultural trade and economic  freedom.  63rd International Atlantic Economic Conference, 14-18 March, 2007, Madrid, Spain.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά:                 Άριστο επίπεδο   

Πτυχία:                   University of Cambridge Certificate of Proficiency in English/ IELTS, University of Cambridge

Γαλλικά:                 Βασικός χρήστης

Γερμανικά:             Βασικός χρήστης

Δεξιότητες πληροφορικής

Άριστη γνώση:     Εφαρμογών Microsoft Office / Apple iWork / Στατιστικών εφαρμογών SPSS / Stata / GAUSS

Υποτροφίες

Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για Μεταπτυχιακές Σπουδές                                                                                                                                     [2003 – 2006]

Μέλος

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)

Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ)

European Association of the Agricultural Economists (EAAE)

International Atlantic Economic Society (IAES)

 

 

 

Jakob Chychrun Womens Jersey