ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» συνολικού προϋπολογισμού 78 εκ ευρώ, έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στις ανάγκες τους (καινοτομία, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής κ.α.).

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν (δυνητικοί δικαιούχοι) υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), οι οποίες θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015 και να διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑ∆ (βλ. και αναλυτική πρόσκληση) από τότε.

Τα σχέδια που θα ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

• Αγροδιατροφή
• Ενέργεια
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Υγεία - Φάρμακα
• Υλικά – Κατασκευές

Εξαιρούνται κλάδοι όπως Εστίαση, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειας, Παραγωγή γεωργικών προϊόντων, Μεταποίηση, Εμπορία γεωργικών προϊόντων και το Λιανικό Εμπόριο.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).

Οι δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες (δικαιολογούνται) στο πρόγραμμα αφορούν σε κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πιστοποιητικά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, λογισμικό, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού), συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και Προβολή και Προώθηση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της κάθε πρότασης (1 πρόταση ανά ΑΦΜ) κυμαίνεται από 15.000 € έως 200.000 €.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (2014 ,2015, 2016).

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες.
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 40% του ύψους της επιχορήγησης με ισόποση εγγυητική επιστολή. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με ενδιάμεσες καταβολές και μέχρι το ύψος του 80% της επιχορήγησης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (συνολικός προϋπολογισμός μείον την επιχορήγηση) μπορεί να γίνει με την χρήση ίδιων πόρων, (ίδια συμμετοχή), ή και Δάνειο.

Η έναρξη υποβολών είναι η 07.04.2016 και η λήξη η 20.05.2016.

Related items

Jakob Chychrun Womens Jersey