ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Πρόγραμμα «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» συνολικού προϋπολογισμού 72 εκ ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι και φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Ειδικότερα:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.  Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ' αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Τα σχέδια που θα ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ):

- Αγροδιατροφή
- Ενέργεια
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- Υγεία - Φάρμακα
- Υλικά – Κατασκευές

Εξαιρούνται κλάδοι όπως Εστίαση, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειας, Παραγωγή γεωργικών προϊόντων, Μεταποίησης, Εμπορία γεωργικών προϊόντων και το Λιανικό Εμπόριο.

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης δύναται να είναι από 15.000 μέχρι 60.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες (δικαιολογούνται) στο πρόγραμμα αφορούν σε αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.), μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, προβολή, δικτύωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, αναλώσιμα.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Η έναρξη υποβολών είναι η 17.03.2016 και η λήξη η 27.04.2016.

Jakob Chychrun Womens Jersey