ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» συνολικού προϋπολογισμού 70 εκ ευρώ, έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στις ανάγκες τους (καινοτομία, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής κ.α.).

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν (δυνητικοί δικαιούχοι) υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, να διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑ∆ (βλ. και αναλυτική πρόσκληση) από τότε και να απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

∆ιευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑ∆ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση καθώς ο ΚΑ∆ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑ∆ της επιχείρησης.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί).

Οι δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες (δικαιολογούνται) στο πρόγραμμα αφορούν σε κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πιστοποιητικά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού), συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και Προβολή και Προώθηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κάθε πρότασης (1 πρόταση ανά ΑΦΜ) κυμαίνεται από 15.000 € έως 150.000 €.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (2014, 2015, 2016).

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες.

Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 40% του ύψους της επιχορήγησης με ισόποση εγγυητική επιστολή. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με ενδιάμεσες καταβολές και μέχρι το ύψος του 80% της επιχορήγησης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (συνολικός προϋπολογισμός μείον την επιχορήγηση) μπορεί να γίνει με την χρήση ίδιων πόρων, (ίδια συμμετοχή), ή και Δάνειο.

Η έναρξη υποβολών είναι η 29.03.2016 και η λήξη η 17.05.2016.

Related items

Jakob Chychrun Womens Jersey