Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020 έχει τρεις μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους:

 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας
 • τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής, και
 • την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας.

Η εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους, που προσβλέπουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης:

1.     Τη δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού τομέα, μέσω της

 • Αναδιάρθρωσης και τεχνολογικής βελτίωση του αγροδιατροφικού τομέα (αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων), κυρίως με την εισαγωγή καινοτομίας και την ενσωμάτωση των στοχευμένων αποτελεσμάτων της γεωργικής έρευνας.
 • Δημιουργίας οικονομιών κλίμακας με την κάθετη ή οριζόντια συνεργασία των δρώντων του αγροδιατροφικού τομέα (ομάδες παραγωγών, συνεργασίες) ή την αύξηση του μεγέθους τους (συγχωνεύσεις), με στόχο τη μείωση κόστους παραγωγής, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την αποδοτικότερη χρήση των εισροών (βελτίωση σχέσης εισροών/εκροών).
 • Βελτίωσης του «περιβάλλοντος» μέσα στο οποίο δρούν και αναπτύσσονται οι φορείς του τομέα, με επενδύσεις σε αναγκαίες υποδομές για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας καθώς επίσης και την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας (π.χ αρδευτικά δίκτυα).
 • Βελτίωσης της ποιότητας και της εξωστρέφειας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων.
 • Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των αγρο-διατροφικών προϊόντων
 • Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας

2.   Την προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών μέσω,

 • Της προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας
 • Του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

3.    Τη δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών μέσω της:

 • Παροχής βασικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στις περιοχές της υπαίθρου
 • Διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις περιοχές της υπαίθρου
 • Ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές 
Jakob Chychrun Womens Jersey