ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2016

Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

 Δικαιούχοι

 Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

 Επιλέξιμες δαπάνες

 Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες :

 • Αγορά γης ( αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις το όριο ανέρχεται έως 15% )
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος
 •  Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
 • Γενικές Δαπάνες

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

 Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €.

 Τα ποσοστά στήριξης προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • σε νέους γεωργούς
 • σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
Jakob Chychrun Womens Jersey