Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (6)

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου. Με το παρόν μέτρο επιδιώκεται…
Η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και…
Η στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας παρέχεται για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Το…
Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης) Δικαιούχοι Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Επιλέξιμες δαπάνες Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες : Αγορά γης ( αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για…
Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης, έως 22000 Ευρώ, για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια…
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020 έχει τρεις μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους: τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής, και την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας. Η εθνική…
Jakob Chychrun Womens Jersey